หนทางสู่สันติภาพ

Titleหนทางสู่สันติภาพ
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsสีดาคำ อภิรมย์
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/13. หนทางสู่ (154-172).pdf