พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม

Titleพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsพระครูปริยัติกิตติธำรง
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/15. พระพุทธศาสากับการพัฒนาสังคม (185-194).pdf