กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธ์

Titleกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธ์
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsพระเทพปริยัติเมธี
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/16. กลยุทธ์กาาบริหาร (195-205).pdf