การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำทางการศึกษา

Titleการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำทางการศึกษา
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsศรีวิชัย สุทธิพงษ์
Secondary Authorsพระครูวิรุฬห์สุตคุณ
Advisorพระครูกิตติญาณวิสิฐ
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/18. การพัฒนาทักษะ (216-223).pdf