การปฏิรูปองค์กรสงฆ์พม่า : ความสำเร็จภายใต้รัฐพุทธูปถัมภ์

Titleการปฏิรูปองค์กรสงฆ์พม่า : ความสำเร็จภายใต้รัฐพุทธูปถัมภ์
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsวรรณทอง ผดุง
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/21. การปฏิรูป (245-255).pdf