การสอนกับทฤษฎี ๓ อ.

Titleการสอนกับทฤษฎี ๓ อ.
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsนามเมือง จักรแก้ว
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/35432443.pdf