การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Titleการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsพลอยแสง เกรียงศักด
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/24. การเรียนรู้ (280-289)(ใช้ไฟล์นี้).pdf