พลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ : พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย*

Titleพลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ : พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย*
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsโชติวโร พระมหาประย
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/26. บทความกองกิจ (300-323).pdf