ภูมิปัญญาทางภาษาของพุทธทาสภิกขุ:วิเคราะห์แนวคิดอุตรภาษาในภาษาคนและภาษาธรรม Lingual Wisdom of Buddhadasa Bhikkhu : An Analysis of Concept on Transcendental Language in “Human Language and Dharma Language

Titleภูมิปัญญาทางภาษาของพุทธทาสภิกขุ:วิเคราะห์แนวคิดอุตรภาษาในภาษาคนและภาษาธรรม Lingual Wisdom of Buddhadasa Bhikkhu : An Analysis of Concept on Transcendental Language in “Human Language and Dharma Language
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsแคไธสง บรรพต
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์เลย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/0242559.pdf