ระบบและทฤษฎีพุทธจิตวิทยา Systems and Theories of Buddhist Psychology

Titleระบบและทฤษฎีพุทธจิตวิทยา Systems and Theories of Buddhist Psychology
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsหมื่นชนะ เริงชัย
UniversityMahachulalongkornrajavidyalaya University
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/0282559.pdf