การพัฒนาภาวะผู้นำของคณะสงฆ์ไทย Leadership Development of Sangha Thailand

Titleการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะสงฆ์ไทย Leadership Development of Sangha Thailand
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsสิงอุดม ธงชัย
UniversityMahachulalongkornrajavidyalaya University
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/0202559.pdf