หลักธรรมกับแนวคิดในการผลิตบัณฑิต

Titleหลักธรรมกับแนวคิดในการผลิตบัณฑิต
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsพระพรหมบัณฑิต
Academic Departmentอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Degreeศ.ดร.
Number of Pages1-22
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Cityพระนครศรีอยุธยา
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/01.Thesis_60.pdf