สารนิพนธ์

Found 3 results

2560
พระพรหมบัณฑิต.  2560.  หลักธรรมกับแนวคิดในการผลิตบัณฑิต. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ศ.ดร.:1-22.
2559