ศาสนากับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Titleศาสนากับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2562
Authorsพระพรหมบัณฑิต
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2562/01.pdf