พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวรัชกาลที ๙ กับการศึกษาของพระสงฆไทย

Titleพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวรัชกาลที ๙ กับการศึกษาของพระสงฆไทย
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsไชยวงศ์คต สนิท
Academic Departmentที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Number of Pages76-84
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Cityพระนครศรีอยุธยา
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/05.Thesis_60.pdf