สารนิพนธ์

Found 2 results

2561
2560
ไชยวงศ์คต สนิท.  2560.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวรัชกาลที ๙ กับการศึกษาของพระสงฆไทย. ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. :76-84.