เปรต

Titleเปรต
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsไชยวงศ์คต สนิท
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/08. เปรต (86-112).pdf