กระบวนการเสริมสรางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนตัวอยางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ BUILD A CULTURE OF COEXISTENCE OF COMMUNITIES IN THAI SOCIETY : A CASE STUDY SIMPLE COMMUNITIES OF THE COMMUNITIES PRESERVING FIVE PRECEPTS

Titleกระบวนการเสริมสรางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนตัวอยางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ BUILD A CULTURE OF COEXISTENCE OF COMMUNITIES IN THAI SOCIETY : A CASE STUDY SIMPLE COMMUNITIES OF THE COMMUNITIES PRESERVING FIVE PRECEPTS
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsเถื่อนช้าง วรกฤต
Academic Departmentรองศาสตราจารย์
Degreeดร.
Number of Pages136-158
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
Cityนครสวรรค์
Keywordsชุมชน, ศีล ๕, สังคมไทย, ัฒนธรรม
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/09.Thesis_60.pdf