พระพุทธศาสนากับการใช้ชีวิตในสังคมออนไลน

Titleพระพุทธศาสนากับการใช้ชีวิตในสังคมออนไลน
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsมหาปญฺโญ พระมหาทวี
Academic Departmentบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Degreeผศ.ดร.
Number of Pages201-207
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Cityพระนครศรีอยุธยา
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/14.Thesis_60.pdf