สารนิพนธ์

Found 1 results

2560
มหาปญฺโญ พระมหาทวี.  2560.  พระพุทธศาสนากับการใช้ชีวิตในสังคมออนไลน. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผศ.ดร.:201-207.