การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา

Titleการพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsพระครูใบฎีกาหัสดี, กิตฺตินนฺโท
Academic Departmentหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
Degreeผศ.ดร.
Number of Pages194-200
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/15.Thesis_60.pdf