สารนิพนธ์

Found 1 results

2560
พระครูใบฎีกาหัสดี, กิตฺตินนฺโท.  2560.  การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา. หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา. ผศ.ดร.:194-200.