วิถีแห่งผู้นำและระบอบการปกครอง : ธรรมราชย์ จอมปราชญ์ จอมธรรม

Titleวิถีแห่งผู้นำและระบอบการปกครอง : ธรรมราชย์ จอมปราชญ์ จอมธรรม
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsธมฺมทีโป พระมหาไพรั
Academic Departmentผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Degreeดร.
Number of Pages221-244
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Keywordsธรรมราชย์, ระบอบการปกครอง, วิถีแห่งผู้นำ
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/16.Thesis_60.pdf