สารนิพนธ์

Found 1 results

2560
ธมฺมทีโป พระมหาไพรั.  2560.  วิถีแห่งผู้นำและระบอบการปกครอง : ธรรมราชย์ จอมปราชญ์ จอมธรรม. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ดร.:221-244.