แนวคิดเรื่องทางสายกลางของขงจื๊อ The Concept of Mean in golden Confucianism

Titleแนวคิดเรื่องทางสายกลางของขงจื๊อ The Concept of Mean in golden Confucianism
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsศรียะอาจ กฤต
Academic Departmentอาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Degreeผศ.
Number of Pages260-268
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/18.Thesis_60.pdf