สารนิพนธ์

Found 1 results

2560
ศรียะอาจ กฤต.  2560.  แนวคิดเรื่องทางสายกลางของขงจื๊อ The Concept of Mean in golden Confucianism. อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผศ.:260-268.