พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม (Buddhism and Social Development)

Titleพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม (Buddhism and Social Development)
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsพระครูปริยัติกิตติธำารง
Academic Departmentคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Degreeรศ.ดร.
Number of Pages269-281
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/19.Thesis_60.pdf