สารนิพนธ์

Found 1 results

2560
พระครูปริยัติกิตติธำารง.  2560.  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม (Buddhism and Social Development). คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รศ.ดร.:269-281.