การวางแผนเพื่อการบริหาร

Titleการวางแผนเพื่อการบริหาร
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsมหรรธนาธิบดี ปฏิภาณ์
Academic Departmentอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
Degreeผศ.ดร.
Number of Pages340-349
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/25.Thesis_60.pdf