สารนิพนธ์

Found 1 results

2560
มหรรธนาธิบดี ปฏิภาณ์.  2560.  การวางแผนเพื่อการบริหาร. อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา. ผศ.ดร.:340-349.