ศึกษาความขัดแย้และจุดจบที่สังคมควรนำมาทบทวน

Titleศึกษาความขัดแย้และจุดจบที่สังคมควรนำมาทบทวน
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsแสงมาศ กฤษนันท์
Academic Departmentอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
Degreeผศ.
Number of Pages350-363
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/25.1-Thesis_60.pdf