สารนิพนธ์

Found 1 results

2560
แสงมาศ กฤษนันท์.  2560.  ศึกษาความขัดแย้และจุดจบที่สังคมควรนำมาทบทวน. อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์. ผศ.:350-363.