ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย The Opinion of Students towards Teaching Approach of Social Studies Section, Buddhasothorn Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya

Titleความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย The Opinion of Students towards Teaching Approach of Social Studies Section, Buddhasothorn Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsพรหมม จตุพล, ยอดบุญ นายพรภิรมย
Academic Departmentวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Degreeผศ.ดร.
Number of Pages384-392
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/27.Thesis_60.pdf