บาลีภาษาของพระพุทธศาสนาเถรวาท

Titleบาลีภาษาของพระพุทธศาสนาเถรวาท
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsคนแรง อดุลย์
Academic Departmentภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Degreeดร.
Number of Pages393-402
Date Published05/2560
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/29.Thesis_60.pdf