สารนิพนธ์

Found 1 results

2560
คนแรง อดุลย์.  2560.  บาลีภาษาของพระพุทธศาสนาเถรวาท. ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ดร.:393-402.