โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙

Titleโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2560
Authorsกองกิจการนิสิต
Academic Departmentกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
Number of Pages454
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2560/33.Thesis_60.pdf