พุทธวิธีในการปรองดอง

Titleพุทธวิธีในการปรองดอง
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Secondary Authorsพระมหาไพรัชน์, ธมฺมทีโป
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/07. พุทธวิธี (66-85).pdf