คนจน ๔.๐ : นวัตกรรมสร้างความจนและแก้ปัญหาความจน

Titleคนจน ๔.๐ : นวัตกรรมสร้างความจนและแก้ปัญหาความจน
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsศรีนอก สมชัย
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/19. คนจน 4.0 (224-235).pdf