นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

Titleนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsงามประโคน สิน
Secondary Authorsแสงนนท เกษม
Advisorธนปญฺโญ พระมหาสมบั
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/20. นวัตกรรม (236-244).pdf