สารนิพนธ์

Found 1 results

2560
งามประโคน สิน.  2560.  นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ Innovation of Buddhist learning. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผศ.ดร.:330-339.