กลยุทธ์การหางานทำในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

Titleกลยุทธ์การหางานทำในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsบุญทวี ปรีชา
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/22. กลยุทธ์การหางาน (256-266).pdf