พลังจิตอาสาจากเจตนา สร้างรัก ศรัทธา ผูกหลักสามัคคี

Titleพลังจิตอาสาจากเจตนา สร้างรัก ศรัทธา ผูกหลักสามัคคี
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2561
Authorsวิศิษฏ์ใจงาม อภิพัธน์
Secondary Authorsขวัญคง จิรพจน์
Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2561/23. พลังจิตอาสา (267-279).pdf