หลักธรรมกับแนวคิดในการผลิตบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต.  2560.  หลักธรรมกับแนวคิดในการผลิตบัณฑิต. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ศ.ดร.:1-22.
Syndicate content