ภาษาอังกฤษวันละคำก็เกงได้ English one word a day makes you find the way

[Anonymous].  2560.  ภาษาอังกฤษวันละคำก็เกงได้ English one word a day makes you find the way. อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมศาสตร์ มจร.. รศ.ดร.:282-289.

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม (Buddhism and Social Development)

พระครูปริยัติกิตติธำารง.  2560.  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม (Buddhism and Social Development). คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รศ.ดร.:269-281.

แนวคิดเรื่องทางสายกลางของขงจื๊อ The Concept of Mean in golden Confucianism

ศรียะอาจ กฤต.  2560.  แนวคิดเรื่องทางสายกลางของขงจื๊อ The Concept of Mean in golden Confucianism. อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผศ.:260-268.

ภูมิศาสตร์ตำานานจังหวัดหนองคาย The legendary geography in Nongkhai Province

มูลยาพอ เจษฎา.  2560.  ภูมิศาสตร์ตำานานจังหวัดหนองคาย The legendary geography in Nongkhai Province. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. ผศ.ดร.:221-244.

วิถีแห่งผู้นำและระบอบการปกครอง : ธรรมราชย์ จอมปราชญ์ จอมธรรม

ธมฺมทีโป พระมหาไพรั.  2560.  วิถีแห่งผู้นำและระบอบการปกครอง : ธรรมราชย์ จอมปราชญ์ จอมธรรม. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ดร.:221-244.

การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา

พระครูใบฎีกาหัสดี, กิตฺตินนฺโท.  2560.  การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา. หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา. ผศ.ดร.:194-200.

พระพุทธศาสนากับการใช้ชีวิตในสังคมออนไลน

มหาปญฺโญ พระมหาทวี.  2560.  พระพุทธศาสนากับการใช้ชีวิตในสังคมออนไลน. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผศ.ดร.:201-207.

"ชีวิตมีความสุขตองมีศีล ๕"

สิริภทฺโท พระมหาปัญญ.  2560.  "ชีวิตมีความสุขตองมีศีล ๕". มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา. ผศ.ดร.:194-200.

หลักคำสอนเชิงนิเทศศาสตร์ทีปรากฏในพระไตรปิฎก

ปภสฺสโร พระมหาสุภว.  2560.  หลักคำสอนเชิงนิเทศศาสตร์ทีปรากฏในพระไตรปิฎก. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. ผู้ช่วยศาสตราจารย์:183-193.
Syndicate content