สารนิพนธ์

Found 124 results

2560
พระสุนทรกิตติคุณ.  2560.  พุทธศาสนา : โพสทโมเดิร์น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์. :173-182.
[Anonymous].  2560.  ภาษาอังกฤษวันละคำก็เกงได้ English one word a day makes you find the way. อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมศาสตร์ มจร.. รศ.ดร.:282-289.
มูลยาพอ เจษฎา.  2560.  ภูมิศาสตร์ตำานานจังหวัดหนองคาย The legendary geography in Nongkhai Province. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. ผศ.ดร.:221-244.
ธมฺมทีโป พระมหาไพรั.  2560.  วิถีแห่งผู้นำและระบอบการปกครอง : ธรรมราชย์ จอมปราชญ์ จอมธรรม. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ดร.:221-244.
แสงมาศ กฤษนันท์.  2560.  ศึกษาความขัดแย้และจุดจบที่สังคมควรนำมาทบทวน. อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์. ผศ.:350-363.
ปภสฺสโร พระมหาสุภว.  2560.  หลักคำสอนเชิงนิเทศศาสตร์ทีปรากฏในพระไตรปิฎก. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. ผู้ช่วยศาสตราจารย์:183-193.
พระพรหมบัณฑิต.  2560.  หลักธรรมกับแนวคิดในการผลิตบัณฑิต. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ศ.ดร.:1-22.
ศรีคำภา รวีโรจน์.  2560.  อุปสรรคทีสำคัญในชีวิต The important obstacle in life. อาจารย์ประจำมหาวิทยำลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่. ผศ.:364-383.
ศรียะอาจ กฤต.  2560.  แนวคิดเรื่องทางสายกลางของขงจื๊อ The Concept of Mean in golden Confucianism. อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผศ.:260-268.
2559