สารนิพนธ์

Found 124 results

2561
2560
Phramaha, Hansa, Dhammahaso.  2560.  Buddhism: a Religion of Positivism or Presentism? A Study of Bhaddhekaretta Sutta Assistant to the Rector for Academic Affairs Director of IABU/MCU Office. Assist.Prof.Dr.:421-430.
KLINCHAN NILRATANA.  2560.  That Culture That ASIAN Students Should Know. Faculty of Humanities Mahachulalongornrajvidyalaya University. Assoc.Prof.:402-420.
พระครูใบฎีกาหัสดี, กิตฺตินนฺโท.  2560.  การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา. หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา. ผศ.ดร.:194-200.
มหรรธนาธิบดี ปฏิภาณ์.  2560.  การวางแผนเพื่อการบริหาร. อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา. ผศ.ดร.:340-349.
สิริภทฺโท พระมหาปัญญ.  2560.  "ชีวิตมีความสุขตองมีศีล ๕". มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา. ผศ.ดร.:194-200.
งามประโคน สิน.  2560.  นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ Innovation of Buddhist learning. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผศ.ดร.:330-339.
คนแรง อดุลย์.  2560.  บาลีภาษาของพระพุทธศาสนาเถรวาท. ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ดร.:393-402.
ไชยวงศ์คต สนิท.  2560.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวรัชกาลที ๙ กับการศึกษาของพระสงฆไทย. ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. :76-84.
พระครูปริยัติกิตติธำารง.  2560.  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม (Buddhism and Social Development). คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รศ.ดร.:269-281.
มหาปญฺโญ พระมหาทวี.  2560.  พระพุทธศาสนากับการใช้ชีวิตในสังคมออนไลน. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผศ.ดร.:201-207.
ทินบรรเจิดฤทธ ปฐมพงศ์.  2560.  พุทธธรรมเพื่อการปกครอง. อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผศ.:309-315.