สารนิพนธ์

Found 94 results

2560
ธมฺมทีโป พระมหาไพรั.  2560.  วิถีแห่งผู้นำและระบอบการปกครอง : ธรรมราชย์ จอมปราชญ์ จอมธรรม. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ดร.:221-244.
แสงมาศ กฤษนันท์.  2560.  ศึกษาความขัดแย้และจุดจบที่สังคมควรนำมาทบทวน. อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์. ผศ.:350-363.
ปภสฺสโร พระมหาสุภว.  2560.  หลักคำสอนเชิงนิเทศศาสตร์ทีปรากฏในพระไตรปิฎก. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. ผู้ช่วยศาสตราจารย์:183-193.
พระพรหมบัณฑิต.  2560.  หลักธรรมกับแนวคิดในการผลิตบัณฑิต. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ศ.ดร.:1-22.
ศรีคำภา รวีโรจน์.  2560.  อุปสรรคทีสำคัญในชีวิต The important obstacle in life. อาจารย์ประจำมหาวิทยำลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่. ผศ.:364-383.
ศรียะอาจ กฤต.  2560.  แนวคิดเรื่องทางสายกลางของขงจื๊อ The Concept of Mean in golden Confucianism. อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ผศ.:260-268.
2559